Ziyaretçi Aydınlatma Metni

İMAMOĞLU ÇİVİ VE TEL SAN. TİC. A.Ş.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ZİYARETÇİ AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İMAMOĞLU ÇİVİ VE TEL SAN. TİC. A.Ş. (“ŞİRKET” veya İMAMOĞLU ÇİVİ olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır. İMAMOĞLU ÇİVİ ye iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVK Kanununun 5. maddesinde yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz  Ziyaretçilerimizin;

* Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler),
* Görsel ve İşitsel Kayıtlar (“ŞİRKET” in  tanıtım faaliyetleri kapsamında çekilen fotoğraf ve videolar),
* Hukuki İşlem Bilgisi (Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler)
* Ve Diğer Bilgiler (Kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve),

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerin Yürütülmesi / Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Tanıtım Faaliyetleri Kapsamında, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak toplamakta ve işlemekteyiz (kaydetme, depolama, aktarma, imha).

2.Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Faaliyetlerimiz kapsamında siz Ziyaretçimize ait kişisel veriler Hizmet alınan özel hukuk tüzel kişileriyle Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi), Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi), Hissedarlar, Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile İş süreçlerinin hukuka ve “ŞİRKET”in meşru menfaatlerine uygun olarak yürütülebilmesi için, Mal ve Hizmet satın alınması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi, Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ve yasalardan kaynaklanan diğer yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla aktarabilmekteyiz.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz “ŞİRKET” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde “ŞİRKET”in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Yukarıda KVKK’nın 11. maddesinde  sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı  (www.impor.com.tr) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “İMAMOĞLU ÇİVİ” ye iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için şirketin web adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen yazışma/iletişim veya e- posta adreslerimize  iletebilirsiniz.

İMAMOĞLU ÇİVİ VE TEL SAN. TİC. A.Ş.
Mersis: 0474 0015 5700 0014
Adres: Hükümet Cad. No:20 Boyabat / SİNOP
Telefon: +90 368 315 16 16 (pbx) & Faks: +90 368 315 01 68
Kep Adresi: imamoglucivi@hs03.kep.tr
E-posta Adresi: info@impor.com.tr
Web Adresi: www.impor.com.tr

Dünün Bilgi ve Birikimi, Bugünün Teknolojisi Globalleşen dünyada yurtdışı pazarlarına da satış yapan firmamız ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Kalitesi ile beğeni toplayan ürünlerimizi yeni pazarlara sunmak ve yeni üretim teknolojilerini takip ederek farklı ve yeni ürünlerin siz müşterilerimize sunulması hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Kalite ve Güvenle 1975 'denKalite ve Güvenle
Profesyonel Ekip 100 +Profesyonel Ekip
Kapalı Üretim Tesisi 30000Kapalı Üretim Tesisi
Müşteri Memnuniyeti 100 %Müşteri Memnuniyeti
Sizden Gelen Görüş ve Öneriler görüş ve önerileriz bizim için değerli