Müşteri İletişim Açık Rıza Metni

İMAMOĞLU ÇİVİ VE TEL SAN. TİC. A.Ş.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MÜŞTERİ İLETİŞİM AÇIK RIZA METNİ

İMAMOĞLU ÇİVİ VE TEL SAN. TİC. A.Ş. (“ŞİRKET” veya İMAMOĞLU ÇİVİ” olarak adlandırılacaktır.) tarafından. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde;

  1. Veri sorumlusu sıfatıyla “İMAMOĞLU ÇİVİ” veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından tarafıma ait kişisel verilerin işlendiği Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad), İletişim Bilgileri (Telefon No, E-posta hesabı ve sosyal medya hesabı -İnstagram, Facebook, vb.), Diğer (Kişinin kendi rızasıyla ilettiği bilgi ve belgeler), İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Mal/hizmet satın alım/satış süreçlerinde doğabilecek olası problemlerin giderilmesi ile müşterilerle iletişimin sağlanabilmesi kapsamında işlendiğini,
  2. Yukarıda belirtilen kişisel verilerimin Kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla bana ait kişisel veriler Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Avukatlar, Danışmanlar, Denetim Firmalarına, “ŞİRKET” in kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğünün yerine getirebilmesi, ŞİRKET”in iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi amacıyla aktarıldığını,
  3. Bununla birlikte, KVKK’nın 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; “İMAMOĞLU ÇİVİ” yetkilisine başvurarak kendim ile ilgili olarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın bulunduğu konusunda bilgilendirildiğimi ve açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.
  4. Yukarıda belirtilen haklarımı kullanmak için (www.impor.com.tr) internet adresindeki formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını ya da el yazılı ve imzalı dilekçemi Hükümet Cad. No:20 Boyabat / SİNOP” adresinde bulunan “İMAMOĞLU ÇİVİ” nin İnsan Kaynakları Birimine kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğum konusunda bilgilendirildim. Ayrıca, “İMAMOĞLU ÇİVİ” ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri “İMAMOĞLU ÇİVİ” ye bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

Yukarıdaki Kişisel Verilerin Toplanma Prosedürünün tamamını ve internet sitesi üzerinden erişime sunulan Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı, KVKK’nın 6/1  maddesinde  sayılan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, ilgili Kanunlarda  belirtilen amaç, usul ve esaslar çerçevesinde  işlenmesini, paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını açık rızam ile kabul ediyorum. Ayrıca tarafımca verilen açık rızayı dilediğim zaman geri alma hakkını haiz olduğum konusunda bilgilendirildim.

Dünün Bilgi ve Birikimi, Bugünün Teknolojisi Globalleşen dünyada yurtdışı pazarlarına da satış yapan firmamız ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Kalitesi ile beğeni toplayan ürünlerimizi yeni pazarlara sunmak ve yeni üretim teknolojilerini takip ederek farklı ve yeni ürünlerin siz müşterilerimize sunulması hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Kalite ve Güvenle 1975 'denKalite ve Güvenle
Profesyonel Ekip 100 +Profesyonel Ekip
Kapalı Üretim Tesisi 30000Kapalı Üretim Tesisi
Müşteri Memnuniyeti 100 %Müşteri Memnuniyeti
Sizden Gelen Görüş ve Öneriler görüş ve önerileriz bizim için değerli