Müşteri Aydınlatma Metni

İMAMOĞLU ÇİVİ VE TEL SAN. TİC. A.Ş.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MÜŞTERİ AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İMAMOĞLU ÇİVİ VE TEL SAN. TİC. A.Ş. (“ŞİRKET” veya İMAMOĞLU ÇİVİ olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır. İMAMOĞLU ÇİVİ ye iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVK Kanununun 5. maddesinde yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz Müşterilerimize ait;

* Kimlik bilgisi (Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası),
* İletişim Bilgisi (Telefon numarası, e-posta adresi, yerleşim yeri adresi),
* Finans Bilgisi (Vergi kimlik numarası,  fatura bilgileri),
* Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler),
* Görsel ve İşitsel Kayıtlar (ŞİRKET”in  tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri /işyeri sayılan alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar),
* Hukuki İşlem Bilgisi (Adli mercilerle  yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler),
* Müşteri işlem Bilgisi (Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi),
* Risk Yönetimi (Ticari,teknik,idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.) kategorilerindeki verileri,

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi sigorta işlemlerinin takibi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi / denetimi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak toplamakta ve işlemekteyiz (kaydetme, depolama, aktarma, imha).

  1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda kategorizasyonu yapılan ve işleme amaçları belirtilen kişisel verilerinizi; Yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Yazılı talep halinde ve olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri, Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı), İş Ortağı / Bankalar / Mali Müşavirler (Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi Mali kayıtların denetlenmesi), İş Ortağı / Mali Müşavir (Finansal ve mali tabloların Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması), İş Ortağı / Broker Sigorta Şirketi (Sigorta İşlemlerinin Takibi), Tedarikçi / E-posta Hizmeti Tedarikçisi (Mal ve Hizmet satın alması, sözleşme ilişkisinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi), Tedarikçi / Bilgi Sistemleri Tedarikçi Şirketi (Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için), Hissedarlar (İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi), Avukatlar,  Denetçiler, Vergi Danışmanları, Danışmanlık ve Hizmet alınan diğer üçüncü kişiler (İş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla) amaçlarıyla aktarabilmekteyiz.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 Kişisel verileriniz, ŞİRKET” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz siz müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari ilişkinin başlaması ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, ŞİRKET”in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanunun 11. maddesi uyarınca; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Yukarıda KVKK’nın 11. maddesinde  sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı  (www.impor.com.tr) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “İMAMOĞLU ÇİVİ” ye iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için şirketin web adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen yazışma/iletişim veya e- posta adreslerimize  iletebilirsiniz.

Dünün Bilgi ve Birikimi, Bugünün Teknolojisi Globalleşen dünyada yurtdışı pazarlarına da satış yapan firmamız ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Kalitesi ile beğeni toplayan ürünlerimizi yeni pazarlara sunmak ve yeni üretim teknolojilerini takip ederek farklı ve yeni ürünlerin siz müşterilerimize sunulması hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Kalite ve Güvenle 1975 'denKalite ve Güvenle
Profesyonel Ekip 100 +Profesyonel Ekip
Kapalı Üretim Tesisi 30000Kapalı Üretim Tesisi
Müşteri Memnuniyeti 100 %Müşteri Memnuniyeti
Sizden Gelen Görüş ve Öneriler görüş ve önerileriz bizim için değerli